• +47 55 300 600
  • post@ogarkitekter.no
Arkitektur | Interiørarkitektur | Plan

Plan

Og Arkitekters avdeling for PLAN er særlig rettet mot prosjektutvikling, mulighetsstudier og arealplanlegging. Gjennom analyse av situasjon avdekkes en tomts potensial og begrensninger, og en reguleringsplan utløser kvaliteter og verdier.

Plangruppens visjon

Og Arkitekter mener at plan og byplanlegging trenger gode planarkitekter som med innlevelse og med omsorg for brukerne former omgivelsene rundt byggene og byrommene slik at disse virker sammen med arkitekturen og inngår i en større sammenheng.

Våre oppdragsgivere skal oppleve at vi sammen løser oppgavene ved at vi er lydhøre, entusiastiske og inviterer til deltakelse. Dette gjør vi gjennom å legge vekt på gode utomhusplaner i alle prosjekter, i mulighetsstudier drøfte og ivareta uteområdenes kvalitet og utforming, i detaljplaner forstå landskap som mulighet og premissgiver og i byplan legge til rette for rikere opplevelser.

Sammen med våre landskapsarkitekter og vegingeniører styrer vi som plankonsulenter en planprosess som skal avveie de ulike interessene slik at resultatet, planen og det som bygges og anlegges i størst mulig grad kan oppleves som gode omgivelser for alle.

Vi er planarkitekter som er skapende, planene våre skal være fleksible og robuste, resultatet skal være samfunnsbyggende.

Prosessene

Tidligfase

En samtale og eventuell befaring med grunneier eller utvikler vil som oftest danne grunnlag for å forme og begrense Og Plans involvering i tidligfase. I denne fasen vil vi ha særlig fokus på å identifisere muligheter og begrensninger for eiendommens videre utvikling, forhold som kan ha betydning for avtaler og transaksjoner knyttet til eiendommen.

Mulighetsstudie

I en mulighetsstudie vurderes en eiendoms kapasitet i forhold de tomtespesifikke forhold og i forhold til gjeldende og overordnede planer. Studien legges opp slik at den for oppdragsgiver / forslagstiller vil utgjøre beslutningsgrunnlag for videre med tomten. En mulighetsstudie legges også slik at den kan danne grunnlag for dialog med planmyndighet i det første formelle trinn for arbeid med en eventuell reguleringsplan, oppstartsmøtet med planmyndighet.

Arbeid med reguleringsplan

På grunnlag av opplysninger som fremkommer i og om planmyndighet kan anbefale oppstart av planarbeid vil vi kunne gi tilbud på og sette opp en fremdrift for arbeidet. Om oppdragsgiver / forslagstiller beslutter å gå videre i en planprosess er det naturlig å knytte andre konsulenter til planarbeidet. De mest vanlige eksterne konsulenter vil være Rådgivende Ingeniør vann og avløp som skal utføre den pålagte VA-rammeplan. Avhengig av planens kompleksitet og planmyndighets pålegg om utredninger vil det være nødvendig å også engasjere andre eksterne konsulenter.

Planprosessen legges opp slik at det er jevnlige møter med oppdragsgiver / forslagstiller eller dennes styringsgruppe.

I løpet frem til innsending av plan til første gangs behandling er det anbefalt å møte planmyndighet for å avstemme planens ambisjon og vår vurdering av kapasitet.

Planprosessen

Reguleringsplan som inkluderer skisseprosjekt/forprosjekt

I noen tilfeller vil det være riktig å utvikle skisseprosjekt / forprosjekt samtidig som en eiendom reguleres. Som planarkitekter er våre betraktinger rundt plassering av en bebyggelse på en tomt uløselig knyttet til løsning for denne bebyggelsen, antall etasjer med mer. I planarbeid er det ikke krav om at planen skal vise fasader. Om vi sammen med oppdragsgiver finner at det er hensiktsmessig å samtidig med planarbeid utvikle et byggeprosjekt med planløsninger og fasadeløsninger vil det kunne inngå i planprosessen.